Καλαμαρι Παταγονιας

Loligo gahi

    • FAO 87, ΝΑ Ειρηνικός
      Μηχανότρατα βυθού, τράτα

    Βασικές πληροφορίες

    Το καλαμάρι Παταγονίας είναι το πιο σημαντικό αλίευμα των καλαμαριών Loligo, στα οποία υπάγεται και το καλαμάρι των ελληνικών θαλασσών Loligo vulgaris, και απαντάται στο νοτιοανατολικό Ειρηνικό, από το Περού έως την Αργεντινή. Το μεγαλύτερο αλιευτικό πεδίο του καλαμαριού Παταγονίας βρίσκεται νοτιοανατολικά των νησιών Φώκλαντ. Το καλαμάρι Παταγονίας είναι βενθικό είδος (ζει κοντά στο βυθό) και απαντάται σε βάθη 0 έως 350 μ. Φθάνει σε μήκος τα 28 εκ. και ζει περίπου ένα έτος. Ο πληθυσμός του καλαμαριού Παταγονίας δεν υπεραλιεύεται. Η αλιεία του με μηχανότρατα βυθού έχει αρνητικές επιπτώσεις στο βυθό, όμως οι απορρίψεις (ψάρια που πετιούνται πίσω στη θάλασσα) είναι σχετικά χαμηλές. Η διαχείριση του στόλου χαρακτηρίζεται μερικώς αποτελεσματική.